1. ഉക്കാരപ്പൊടി

    1. നാ.
    2. കടലമാവു ശർക്കരപ്പാവിലിട്ട് ഉലർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരുതരം പലഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക