1. ഉക്കാലി

    1. നാ.
    2. ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരുതരം പലഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക