1. ഉക്കിണി

    1. അവ്യ.
    2. അല്പം, ഇമ്മിണി
  2. ഉക്കണി

    1. നാ.
    2. കൈത്തറിയിൽ കയറു വലിച്ചുകെട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക