1. ഉക്കിൽ

    1. നാ.
    2. ഉക്കൻ, ചകോരപ്പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക