1. ഉക്കുക1

  1. ക്രി.
  2. കുതിക്കുക
  3. തെറിക്കുക
  4. ചായുക, ചരിയുക
  5. വിറയ്ക്കുക
 2. ഉക്കുക2

  1. ക്രി.
  2. ചെതുമ്പിക്കുക
  3. ദ്രവിക്കുക, ചീയുക
 3. ഊക്കുക1

  1. ക്രി.
  2. ഛർദിക്കുക
  3. മുന്നോട്ടു ആയുക
  4. ഊക്കമുണ്ടാക്കുക, പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക
  5. സംഭോഗംചെയ്യുക
 4. ഊക്കുക2

  1. ക്രി.
  2. വീഴ്ത്തുക, ഒഴിക്കുക, തളിക്കുക, പൊഴിക്കുക
  3. (ബ്രാഹ്മണർ) സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുക, ഊക്കുകഴിക്കുക, സൂര്യനെ ഉദ്ദേശിച്ചു ഗായത്രീമന്ത്രം ജപിച്ചു നീരുവീഴ്ത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക