1. ഉക്കുടി

    1. നാ.
    2. തിണ്ണ, വരാന്ത
    3. വീടിൻറെ വെളിയിലെ മൂല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക