1. ഉക്കുണം

  1. നാ.
  2. ഉങ്കുണം
 2. ഉകുണം

  1. നാ.
  2. മുട്ട
 3. ഉങ്കുണം, ഉകുണം, ഉത്കുണം

  1. നാ.
  2. മൂട്ട, പേൻ, ചെള്ള്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക