1. ഉക്കുമം

    1. നാ.
    2. അനാവശ്യത്തർക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക