1. ഉക്കുമത്ത്

    1. നാ.
    2. കല്പന
    3. ശാഠ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക