1. ഉക്കുരുട്ട്

    1. നാ.
    2. തട്ടിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക