1. ഉക്കുരുവി

    1. നാ.
    2. ഊർക്കുരുവി, വീട്ടുകുരുവി
    3. "കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി, ഉയരെപ്പറന്നാലും ഉക്കുരുവി പരുന്താകുമോ?" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക