1. ഉക്കെട്ടുപോവുക

    1. ക്രി.
    2. ഉള്ളുകെട്ടുപോവുക, ചീഞ്ഞുപോവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക