1. ഉക്കെട്ട്

    1. നാ.
    2. ഒരു കണ്ഠാഭരണം, ഉക്കഴുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക