1. ഉക്കെല്ല്

    1. നാ.
    2. നട്ടെല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക