1. ഉക്കൽ

    1. നാ.
    2. വശം, പാർശ്വം, ഇളി, മധ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക