1. ഉക്തം

  1. നാ.
  2. പറയപ്പെട്ടത്, വാക്ക്, വാക്യം, ഉക്തി
 2. ഉക്ഥം

  1. നാ.
  2. ചൊല്ല്, വാചകം
  3. ശ്ലോകം, പദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക