1. ഉക്തപദം

    1. നാ.
    2. ഒരു വാക്യദോഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക