1. ഉക്തപ്രത്യുക്തം

    1. നാ.
    2. വചനവും പ്രതിവചനവും, പറച്ചിലും മറുപടിയും, ചർച്ച, സംഭാഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക