1. ഉക്തഭാഷ

    1. നാ.
    2. സംഭാഷണത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക