1. ഉക്തി

  1. നാ.
  2. വാക്ക്, പറച്ചിൽ
  3. സാഹിത്യഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ചമത്കാരപൂർണമായ കഥനം
  4. മഹത്തായ വചനം, ലോകോക്തി
 2. ഉക്ഥി

  1. നാ.
  2. സ്ത്രാത്രം ചൊല്ലുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക