1. ഉക്തിപ്രത്യുക്തി

    1. നാ.
    2. പറച്ചിലും മറുപടിയും, സംഭാഷണം, വാദപ്രതിവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക