1. ഉക്ത്വാ

    1. അവ്യ.
    2. പറഞ്ഞിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക