1. ഉക്ഥ്യ

    1. വി.
    2. സ്തുത്യർഹമായ, സ്തുതിരൂപമായ, സ്തുതിയുൾക്കൊള്ളുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക