1. ഉക്ഥ്യം

    1. നാ.
    2. പ്രധാന സോമയജ്ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക