1. ഉക്ഥ്യസ്ഥാലി

    1. നാ.
    2. ഉക്ഥ്യതർപ്പണത്തിനുള്ള താലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക