1. ഉക്ഥ്യോപശയം

    1. നാ.
    2. ഉക്ഥ്യയജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന്, യജ്ഞപശുവിനെ ബന്ധിക്കാനുള്ള യൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക