1. ഉക്ഥൻ

    1. നാ.
    2. പ്രാണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക