1. ഉക്ഷണം

    1. നാ.
    2. നനപ്പ്, തളിക്കൽ, പ്രാക്ഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക