1. ഉക്ഷതരം, ഉക്ഷതരൻ

    1. നാ.
    2. കാളക്കന്ന്
    3. വലിയ കാള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക