1. ഉക്ഷവാഹ(ന)ൻ

    1. നാ.
    2. കാള വാഹനമായിട്ടുള്ളവൻ, ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക