1. ഉക്ഷാ(വ്)

    1. നാ.
    2. കാള
    3. (ജ്യോ.) ഇടവം രാശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക