1. ഉക്ഷാല

    1. വി.
    2. വേഗമുള്ള
    3. ഭയങ്കരമായ
    4. വലിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക