1. ഉക്ഷിത

  1. വി.
  2. ശക്തിയുള്ള
  3. ഉക്ഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട, തളിക്കപ്പെട്ട, നനയ്ക്കപ്പെട്ട
  4. ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെട്ട
  5. പഴകിയ
  6. വളർച്ചമുറ്റിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക