1. ഉഖം

  1. നാ.
  2. കലം, പാത്രം
 2. ഉകം2

  1. നാ.
  2. യുഗം
 3. ഉകം1

  1. നാ.
  2. ലോകം, ഭൂമി
 4. ഉക്കം3

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. മുഖം
  4. തല
 5. ഉക്കം4

  1. നാ.
  2. കാള
 6. ഊക്കം

  1. നാ.
  2. ഉയർച്ച
  3. സത്യം
  4. ഊക്ക്, ശക്തി
  5. മനശ്ശാന്തി
 7. ഉക്കം1

  1. നാ.
  2. മധ്യം, ഇളി, അരക്കെട്ട്
  3. വശം
  4. "ഇറയംഉക്കത്തു പുണ്ണുള്ളവൻ ഊതകടക്കുമോ?" (പഴ.)
 8. ഉക്കം2

  1. നാ.
  2. ഭാരമുള്ള പദാർഥം കെട്ടിത്തൂക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള കയറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക