1. ഉഖ്യ

    1. വി.
    2. (മാംസവും മറ്റും പോലെ) ഉഖയിൽ വേവിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക