1. ഉഖർവലം, ഉഖലം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പുല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക