1. ഉഗരു

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം മരം, കോമട്ടി, കുമ്മട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക