1. ഉഗ്രംപശ്യ, ഉഗ്രപശ്യ

    1. വി.
    2. കണ്ടാൽ ഉഗ്രമായ, ഭയങ്കരമായ, ഉഗ്രദർശനമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക