1. ഉഗ്രകാണ്ഡം

    1. നാ.
    2. കള്ളിച്ചെടി
    3. പാവൽ (വലുത്)
    4. ചങ്ങലം പരണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക