1. ഉഗ്രഗന്ധം

  1. നാ.
  2. അയമോദകം
  3. വെളുത്തുള്ളി
  4. ചമ്പകം
  5. കായം, പെരുങ്കായം
  6. വേപ്പ്
  7. ചെറുതുളസി
  8. ചെറുകുമിഴ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക