1. ഉഗ്രഗന്ധിക

    1. നാ.
    2. അയമോദകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക