1. ഉഗ്രഗന്ധ1

  1. വി.
  2. തീക്ഷ്ണമായ ഗന്ധത്തോടുകൂടിയ
  1. നാ.
  2. ചമ്പകം
 2. ഉഗ്രഗന്ധ2

  1. നാ.
  2. അയമോദകം
  3. വയമ്പ്
  4. കൂറാശാണി
  5. ആട്ടുനാറിവേള
  6. ഭൂതാങ്കുശം, തുമ്മി, ചെരുപ്പടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക