1. ഉഗ്രഗ്രഹം

    1. നാ.
    2. പാപഗ്രഹം, അനിഷ്ടകാരിയായ ഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക