1. ഉഗ്രചക്രം

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണുവിൻറെ ചക്രായുധം
    3. ഒരുതരം സാളഗ്രാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക