1. ഉഗ്രചണ്ഡ

    1. നാ.
    2. ദുർഗ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക