1. ഉഗ്രചയ്യം

    1. നാ.
    2. തീവ്രമായ ആഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക