1. ഉഗ്രചാരിണി

    1. നാ.
    2. ഉഗ്രചണ്ഡ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക