1. ഉഗ്രജാതി

    1. നാ.
    2. ഹീനജാതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക