1. ഉഗ്രത, ഉഗ്രത്വം

    1. നാ.
    2. ഭയങ്കരത, തീവ്രത, തീക്ഷ്ണത, ക്രൂരത, കോപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക