1. ഉഗ്രതപസ്സ്

    1. നാ.
    2. ഉഗ്രമായ തപസ്സ്
    3. ഉഗ്രമായ തപസ്സോടുകൂടിയവൻ
    4. ശീലാവതിയുടെ ഭർത്താവായ മുനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക